اصول نظری و عملیاتی ورزش شنا 21000 تومان

اصول نظری و عملیاتی ورزش شنا

نتیجه گیری در استارت به طریقه چرخش دست ها و گرفتن لبه ی استخر در سال 1967 هانوئر در تحقیقی که راجع به مقایسه دو نوع استارت انجام داد . به این نتیجه رسید که در استارت به روش گرفته لبه استخر ، [...]

مشاهده و خرید